„Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”
PROJEKT: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”

Nr Projektu: WND-RPPD.08.03.00-20-0028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 742 496,99 PLN.
Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 5 624 272,00 PLN.
Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 3 655 776,80 PLN stanowiące 65% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - 12.09.2018 r.

Celem ogólnym projektu jest zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. W ramach inwestycji wykonane zostaną remont, konserwacja i rekonstrukcja obiektów dziedzictwa kulturowego tak, aby mogły one być zachowane na kolejne lata i były dostępne dla kolejnych generacji.
Cele bezpośrednie projektu można określić następująco:

 • zapobieżenie dalszej degradacji cennych obiektów (wpisanych do rejestru zabytków, względnie znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, jak również wpisanych do księgi inwentarzowej Muzeum),
 • podniesienie standardu Muzeum poprzez remont pawilonów wystawowych i dostosowanie ich do aktualnych, zdecydowanie wyższych niż przed laty oczekiwań odwiedzających,
 • poprawa warunków do zwiedzania dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń,
 • wzrost liczby zwiedzających o ok. 20% w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do poziomu z 2015 r.

Zasadnicza część działań dotyczy prac restauratorskich i konserwatorskich, którym zostaną poddane muzealia nieruchome i ruchome:

 • zabytkowe stajnie, gdzie mieści się Muzeum Weterynarii,
 • 4 zabytkowe obiekty w zakresie osuszania ścian,
 • 9 zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • rekonstrukcję zlokalizowanej w pobliżu zabytkowej stajni studni z kamienia łamanego,
 • remont murów przy budynkach wozowni, oficyny i stajni oraz głównej bramy wjazdowej do Muzeum Rolnictwa i piwnicy na skarpie,
 • 425 sztuk muzealiów ruchomych, które po konserwacji trafią do wyremontowanych pomieszczeń w pawilonach.
  W ramach projektu przewidziano również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego:
 • przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Muzeum.