Jesteś na stronie: Projekt "Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke"

Projekt "Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke"

Szukaj

Projekt "Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke"

Projekt pt. "Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke" realizowany w ramach programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego", z funduszy Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Projekt finansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Celem projektu realizowanego przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w partnerstwie z Muzeum Ryfylke (Norwegia) jest wypracowanie nowoczesnych standardów zarządzania obiektami architektury drewnianej w zakresie dokumentowania oraz monitorowania ich kondycji biologiczno-technicznej i architektoniczno-estetycznej, które będą zgodne z Zasadami Ochrony Historycznych Budynków Drewnianych, opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Drewna ICOMOS. W efekcie planowanego przedsięwzięcia zostaną stworzone spójne ze sobą narzędzia, które pozwolą działać wyprzedzająco i powstrzymywać negatywne procesy degradacji budynków.

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu nie dysponuje jednolitym i nowoczesnym systemem dokumentowania oraz monitorowania swoich budowli. Jeszcze do roku 2011 az 23 z nich nie posiadały białej karty zabytku (zawiera ona informacje dotyczęce zachowania oraz historii zabytku, a także jego dane adresowe, opis, plany i dokumentację fotograficzną). W wielu przypadkach występują luki w informacjach związanych z wykonanymi zabiegami konserwatorskimi. Z kolei jeśli chodzi o monitoring, nie opracowano szczegółowych wytycznych jego prowadzenia w odniesieniu do poszczególnych budynków. Tego typu sytuacja może stanowić poważne zagrożenie dla zachowania odpowiedniego stanu obiektów w przyszłości, bowiem reakcja na negatywne zmiany w nich zachodzące może nast.ąpić zbyt późno.

Profil norweskiego Muzeum Ryfylke jest zbliżony do naszego Muzeum, bowiem ta instytucja kultury zajmuje się również drewnianą spuścizna architektoniczną. Do zadań strony norweskiej będzie należało m.in.: zorganizowanie dla polskiej grupy wizyty studyjnej w Sand na temat norweskich modeli dokumentowania oraz monitoringu, uczestnictwo w seminarium na temat standardów archiwizowania, w konferencji międzynarodowej podsumowującej operację oraz zaangażowanie merytoryczne w przygotowanie publikacji naukowej.

Nasz partner - Muzeum Ryfylke jest niezależną jednostką kultury (fundacją), która jest finansowa po części z dotacji państwa, okręgu oraz pojedynczych gmin. Ponadto uzyskuje własne dochody ze sprzedaży biletów czy pamiatek. Prowadzi działalność w dużej części okręgu Rogaland, bowiem posiada łącznie 24 oddziały w 8 gminach. Pod jego pieczą znajduje się 70 zabytkowych budowli, z których większość pozostawiona została na swoim dotychczasowym miejscu. Zasoby zabytkowe Muzeum obejmują szeroki zakres, poczynając od niewielkich kolekcji i prostych obiektów a kończąc na umeblowanych domach z dużymi podwórkami oraz ogrodami, polach uprawnych czy kulturowym krajobrazie. Nasz Partner posiada również jednostkę pływającą slup Ryfylke "Brödrene af Sand". Oprócz dziedzictwa architektonicznego Muzeum to ukierunkowane jest także na zachowanie spuścizny muzycznej regionu oraz na budowanie kapitału społecznego w kontekście umacniania więzi ludności napływowej z kulturą i dziedzictwem okręgu Rogaland.

Realizowany projekt będzie trwał 20 miesięcy. Rozpocznie się w maju 2014 roku, a zakończy w grudniu 2015 roku.
W ramach projektu powstaną liczne trwałe efekty, takie jak: publikacja naukowa wieńcząca projekt, aplikacja komputerowa do dokumentowania oraz monitorowania, raporty eksperckie (szt. 4), wzór karty obiektu wraz z instrukcją (szt. 1).


Project title "Documentation and monitoring in managing the timber objects in Krzysztof Kluk Museum of Agriculture in Ciechanowiec and the Ryfylke Museum

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and co-financed by the Polish funds

The goal of the project implemented in partnership with the Ryfylke Museum (Norway) is to elaborate modern standards of managing timber objects in scope of documentation and monitoring their biotechnical and architectural-aesthetic condition, which will comply with "Principles for the preservation of historic timber structures" developed by the ICOMOS International Wood Committee. As a result of the implemented project, coherent tools will be created, allowing to act preemptively to prevent the degradation of buildings.

The need for the operation stems from the fact the Museum of Agriculture in Ciechanowiec has not a unified and modern system of documentation and monitoring of its architectural timber objects yet. Until the year 2011 as many as 23 buildings did not have so called "the white record of monument" (it contains information about technical condition, origin, as well as previous address of a monument, description, schemes and photographic documentation). In many cases there are gaps in information related to conservation treatments carried out in the past. Furthermore, as far as monitoring concerns, no detailed guidelines how it should be preformed for individual buildings have been developed. This kind of situation can pose a serious threat to adequate maintenance of the objects in the future because reaction to negative changes may come too late.

The profile of the Ryfylke Museum is similar to ours, because this cultural institution deals also with architectural timber heritage. The tasks of the Norwegian party will include i.a.: the organization of seminar in Sand on the Norwegian models for documentation and monitoring for representatives of the Museum of Agriculture Ciechanowiec, participation in the seminar on archiving standards as well as in the international conference summarizing the operation and its substantial contribution to the preparation of the scientific publication. It is worth noting that despite the fact our Norwegian partner has got good standards of documentation and monitoring, it is also open to the Polish experience and it is interested in implementation of the most interesting solutions.

The Ryfylke Museum is an independent cultural institution (foundation), which is financed with grants from the state, county and individual municipalities. Furthermore, it earns its own income from sales of tickets and souvenirs. Our partner is active in a large part of the Rogaland county, because it has 24 sites in eight municipalities. It takes care of 70 historic buildings, most of which were left in their original location. The historic resources of the Museum cover a wide verity, starting from small collections and simple structures to large yards with well furnished houses and adjacent gardens, cultivated land and cultural landscape. Our Partner is also in possession of a vessel, the Ryfylke sloop "Brödrene af Sand".

It is assumed that the project will last 20 months. Its launch is expected in May 2014 and the completion in December 2015.

The project will produce many durable effects, such as scientific publication summarizing the project; application software for documentation and monitoring, expert reports (4 pcs); template of object record with manual (1 pc).

The schedule for content-related and informational activities in the projectSkrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie

Skrócony harmonogram działań merytorycznych i informacyjnych w projekcie lp. Nazwa działania termin Miejsce 1 Informacja o projekcie na stronach internetowych uczestników zad...
Wizyta w Sand w Norwegii 23-26 września 2014 w ramach Projektu partnerskiego pomiędzy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka i Muzeum Ryfylke

Wizyta w Sand w Norwegii 23-26 września 2014 w ramach Projektu partnerskiego pomiędzy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka i Muzeum Ryfylke

Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Sand Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Sand - foto PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ W SAND PROGRAM OF THE STUDY VISIT IN SAND
Seminarium nt. opracowania wytycznych do modelu archiwizowania informacji o obiektach drewnianych na terenie Muzeum Rolnictwa

Seminarium nt. opracowania wytycznych do modelu archiwizowania informacji o obiektach drewnianych na terenie Muzeum Rolnictwa

Program spotkania 20-21.04.2015 20.04.2015 - poniedziałek 13.30-14.30 Obiad 11.00 - Wprowadzenie do tematu seminarium - Marcin Górski 11.15-11.45 - Wytyczne do opracowania aplikacji komputer...
Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa

Seminarium nt. okreslenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania modelu monitorowania obiektu drewnianego na terenie Muzeum Rolnictwa

Program spotkania 20-21.11.2014 czwartek 20.11.2014 13.30-14.30 Obiad 14.40-15.25 Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Sand w Norwegii, M. Górski 15.25-16.00 Prezentacja zasobu dokumenta...