Sie Sind auf: DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN

Szukaj

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN

Kierownik działu, kustosz - mgr Robert Sikorski

Dział został wyodrębniony w strukturze muzeum w 1982 roku i od tego czasu zajmuje się gromadzeniem, dokumentacją i udostępnianiem muzealiów, archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej związanych z: historią rolnictwa a zwłaszcza uprawy i hodowli roślin, łąkarstwem, sadownictwem a także przechowalnictwem i przetwórstwem roślin uprawnych. Od 1998 r. dział zbiera, dokumentuje i udostępnia również muzealia i archiwalia związane z historią gospodarki leśnej i łowieckiej. Do chwili obecnej w zbiorach działu zgromadzono ponad 900 eksponatów.

Upowszechnianie wiedzy o historii rolnictwa realizowane jest obecnie poprzez otwartą w 2017 r. wystawę stałą Dzieje rolnictwa w Polsce gdzie przedstawiony został proces rozwoju rolnictwa od epoki neolitu do czasów współczesnych. Mając na względzie wielką rolę edukacji społeczeństwa w dziedzinie ekologii, leśnictwa i szeroko rozumianego przyrodoznawstwa na początku 2000 r. przy współpracy z Nadleśnictwem Rudka zorganizowano na terenie muzeum Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Zagroda Leśna". Głównym zadaniem ośrodka jest propagowanie wiedzy o środowisku naturalnym i leśnictwie, podnoszenie świadomości i kultury ekologicznej w społeczeństwie.

Oprócz realizacji typowo muzealnych działań dział ma pod swoją pieczą zabytkowy XIX wieczny park krajobrazowy o powierzchni 14 ha na którego terenie rośnie kilkadziesiąt drzew pomnikowych oraz poletka na których uprawia się zboża, ziemniaki, len i warzywa.
W scenerii tych upraw odbywają się różne pokazy prac polowych i obrzędów w trakcie organizowanych w Muzeum imprez plenerowych.

DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN
DZIAŁ HISTORII UPRAWY ROŚLIN